Ms. Gladys Gomez - Online English Teacher

Ms. Gladys Gomez - Online English Teacher

Quốc Tịch: Philipine

Chứng chỉ: TESOL, TEFL

Cô luôn mang đế những bài giảng thú vị cho học sinh.Trong các buổi học cô luôn khuyến khích các học sinh tham gia các hoạt động học từ mới, khiến các bạn rất hứng thú.

September, 03 2020
Gửi bình luận của bạn: